Verden i fugleperspektiv:
Inflationsrisikoen lader til at være aftaget igen

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg og partner i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en dansk formueforvalter målrettet velhavende danskere, familier og private fonde. For os skal professionel formueforvaltning være fair, personlig og gennemskuelig. Vi forvalter din likvide formue ud fra en global og velbalanceret investeringsstrategi. Vi værner om vores frihed og uafhængighed, så vi er i stand til at foretage de investeringer, der gavner dig bedst. 

Hvis du vil høre mere om vores virksomhed og ydelser, så kontakt os gerne på contact@sternacap.com

Jeg har tidligere beskrevet, at vi allerede lever i den bløde landing (Vi lever måske allerede i den bløde landing, 22. januar 2024, De positive makroindikatorer (og én negativ) midt i en fin regnskabssæson, 12. februar 2024 og Aktiemarkedet stiger i bløde landinger, 21. februar 2024).

Forbrugertilliden stiger støt, erhvervstilliden er bundet ud, kreditvilkår strammes ikke længere, markedsrenterne ligger på et mere håndterbart niveau, inflationspresset er aftaget markant, og købekraften stiger. Der er ikke noget nyt data, der har fået mig til at ændre på den opfattelse.  

Jeg har tidligere argumenteret for, at én de store risikofaktorer i år er, om inflationen udvikler sig godartet eller ej. Det gjorde jeg, fordi nogle af de ledende inflationsindikatorer i starten af året pegede den forkerte vej. De seneste observationer antyder, at inflationsrisikoen igen er aftagende. Det er positivt, selvom man altid skal have in mente, at økonomiske nøgletal indeholder et vist element af støj både op og ned.

Én af de bekymrende udviklinger var, at andelen af virksomheder i USA og i euroområdet, der sagde, de ville sætte deres salgspriser op, var stigende. Det har historisk været associeret med et stigende inflationspres. Den andel stiger ikke længere, og med lidt god vilje er andelen faktisk faldende. Jeg vil argumentere for, at niveauet stadig er for højt (i standardiserede termer som i grafen nedenfor skulle det gerne være på 0), men det er trods alt et lille positivt tegn.

Andelen af virksomheder, der vil sætte deres salgspriser op, stiger ikke længere

Historisk har det været en god kvalitativ indikator for udviklingen i inflationspresset

Det gav også anledning til løftede øjenbryn, at mindre virksomheder i USA antydede et lønpres på op mod 7%. Det signal er nu faldet til under 5%. Man kan argumentere for, at 5% fortsat er for højt, men med et stramt arbejdsmarked og højere inflation nu end inden coronakrisen er det ikke så galt endda. I en historisk kontekst er det i hvert set før, også i positive makro- og markedsscenarier.

Mindre virksomheder i USA antyder et lavere lønpres

Det er positivt, hvis inflationsrisikoen er aftaget yderligere. Højere renter og højere aktier kan godt gå hånd i hånd, når det er drevet af en stærkere økonomi. Det har været tilfældet i år. Risikovilligheden ville have det sværere, hvis renterne steg på grund af stigende inflationsfrygt.

Det er også vigtigt at have in mente, at ”for høj inflation” er et gradsspørgsmål. Der er trods alt forskel på, om inflationen er 3-4% eller 7-8%. 3-4% inflation tynger ikke økonomien, når lønvæksten er højere. Inflationsforventningerne er velforankrede, hvilket er alfa og omega for at sikre, at inflationen ikke løber løbsk.

Både kort- og langsigtede inflationsforventninger er tilbage på acceptable niveauer

Det kan sagtens vise sig sværere for centralbankerne at få inflationen helt ned på de ønskede 2%, men så længe inflationspresset ikke er meget over, går det nok. Kombinationen af en inflation på 2% eller over og en stærk økonomi betyder, at der er en grænse for, hvor mange rentenedsættelser centralbankerne kan komme med i år, og hvorfor vi næppe vender tilbage til lavrentemiljøet lige med det første.    

Jeg vurderer fortsat, at inflationsrisikoen er en væsentlig risikofaktor at holde øje med, selvom det nu lader til, at den er aftagende. Det er da også værd at notere sig, at olieprisen nærmer sig 90 dollar pr. tønde. Men overordnet set tegner der sig et billede af en makroøkonomi, hvor man skal passe på med ikke at have for lidt risiko i sin portefølje.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.