Verden i fugleperspektiv:
Aktiemarkedet stiger i bløde landinger

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en dansk formueforvalter målrettet velhavende danskere, familier og private fonde. For os skal professionel formueforvaltning være fair, personlig og gennemskuelig. Vi forvalter din likvide formue ud fra en global og velbalanceret investeringsstrategi. Vi værner om vores frihed og uafhængighed, så vi er i stand til at foretage de investeringer, der gavner dig bedst. 

Hvis du vil høre mere om vores virksomhed og ydelser, så kontakt os gerne på contact@sternacap.com

I de to seneste udgaver af nyhedsbrevet har jeg diskuteret den bløde landing (Vi lever måske allerede i den bløde landing, 22. januar 2024 og De positive makroindikatorer (og én negativ) midt i en fin regnskabssæson, 12. februar 2024).

I virkeligheden er der, som det ofte er tilfældet inden for økonomi og finans, ikke en klar definition på, hvad den bløde landing er. Den bedste er nok en stabilisering af den økonomiske cyklus i en situation, hvor recessionsrisikoen er, eller i hvert fald opfattes, højere end normalt. Det har været tilfældet de sidste par år pga. høj inflation (udhuling af købekraft) og markant højere renter (dyrere og sværere finansiering).

En anden mulig definition er, at den bløde landing er en situation, hvor centralbankerne kan lempe pengepolitikken uden for en recession. Denne definition er heller ikke præcis, men fordelen er, at den giver mulighed for at definere et nulpunkt, så man kan sammenligne performance før/efter den første rentenedsættelse. Dermed får man et indblik i, hvordan aktiemarkedet klarer sig i bløde landinger.

Ifølge denne definition er der i nyere tid tre eksempler på bløde landinger i USA: 1995, 1998 og 2019. Alle tre gange satte den amerikanske centralbank rentemålsætningen ned med 0,25%-point ad tre omgange, dvs. 0,75%-point i alt. 

Tre eksempler på bløde landinger i USA

Alle tre gange steg aktiemarkedet efter den første rentenedsættelse, selvom 2019-casen bliver påvirket af det kraftige kursdyk pga. coronakrisen. Aktiemarkedet stiger, når der er økonomisk fremgang.

Aktiemarkedet fortsætter med at stige i bløde landinger

Aktuelt er der indpriset knap fire (0,25%-point) rentenedsættelser i USA inden årets udgang, dvs. rentenedsættelser for samlet set knap 1,0%-point. Det er godt 0,50%-point færre end i starten af året, hvilket skyldes en kombination af stærkere vækst og lidt højere inflation. Historisk er de korte markedsrenter faldet forud for de faktiske rentenedsættelser fra Federal Reserve, fordi investorerne begyndte at indprise dem på forkant. Efterfølgende har rentebevægelsen typisk været mere sidelæns.

I bløde landinger falder markedsrenterne typisk før, ikke efter, den første rentenedsættelse

Historisk er der altså ikke noget til hinder for, at aktiemarkedet kan fortsætte med at stige i en blød landing. Heller ikke selvom markedsrenterne stopper med at falde eller endda stiger igen. Den vigtigste faktor er, om den bløde landing lykkes eller ej, da aktier klarer sig godt, når økonomien har det godt. Som jeg har skrevet om tidligere, ser de økonomiske udsigter bedre ud nu end tidligere blandt andet pga. aftagende pessimisme, positiv reallønsvækst og fordi kreditvilkår ikke længere strammes. Baseret på de historiske eksempler skal man ikke være bekymret for at påtage sig risiko. Den store forskel– og den store joker – nu ift. dengang er inflationen. Hvis den bider sig fast på uacceptable niveauer, kan det begynde at gå den anden vej. Det er den største kendte risikofaktor i øjeblikket.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.