Politik for Persondata

 

Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskabet A/S (Herefter: Sterna) er en kapitalforvalter som tilbyder diskretionær kapitalforvaltning og finansiel rådgivning.

I bestræbelserne på at yde kunder den bedste rådgivning, indsamler og registrerer Sterna en række oplysninger, herunder personoplysninger.

Sterna tager den personlige integritet alvorligt, og vores ambition er, at du skal føle dig tryg og sikker på, at din personlige integritet respekteres, samt at dine personoplysninger behandles korrekt jf. gældende lovgivning. Sterna tager derfor løbende en række relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov. Politik for Persondata omhandler behandlingen af disse persondata, og beskriver hvordan Sterna beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder.

Persondataforordningen gælder for alle de oplysninger, som Sterna har om fysiske personer.

Reglerne er som udgangspunkt ikke gældende for erhvervsvirksomheder, men har dog betydning for dig som kunde i Sterna, hvis du eksempelvis har en enkeltmandsvirksomhed. Reglerne har også betydning, hvis du som person er tilknyttet en virksomhed, som er kunde hos os – det kan f.eks. være, hvis du er ejer / reel ejer, tegningsberettiget eller fuldmagtshaver i en virksomhed, og vi derfor har personoplysninger om dig.

Formål med behandling af personoplysninger

Sterna indsamler og behandler personoplysninger på kunder, potentielle kunder og øvrige samarbejdspartnere, som er fysiske personer (”Kommercielle relationer”) med henblik på at yde kunderne den bedste rådgivning, samt drive og udvikle Sterna og hermed leve op til den gældende lovgivning, som Stena er underlagt.

Kategorier af personoplysninger

Sterna behandler hovedsageligt såkaldte almindelige personoplysninger i henhold til Persondataforordningens artikel 6. Derudover kan Sterna være lovgivningsmæssigt forpligtig til at indhente fysiske personers CPR-nummer som omtalt i Persondataforordningens artikel 87.

Retsgrundlag

Sterna indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kunder

Sterna indsamler og registrerer persondata, når du som kunde har indgået eller overvejer at indgå en aftale med Sterna om forvaltning og/eller finansiel rådgivning, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eller hvis du har givet Sterna samtykke til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Det fremgår af Lov om Forebyggende Foranstaltninger mod Hvidvask og Finansiering af Terrorisme kapitel 3, at Sterna skal indhente dokumentation og identitetsoplysninger for kunder. Er kunden en fysisk person, skal der indhentes navn, adresseoplysninger og CPR-nummer eller lignende, hvis et CPR-nummer ikke haves. Er kunden ikke en fysisk person, skal der indhentes tilsvarende oplysninger på den juridiske enheds reelle ejere, dvs. den kreds af fysiske personer, som kontrollerer, udøver afgørende indflydelse på eller i særligt omfang tilgodeses af den juridiske enhed, som udgør kunden.

For nuværende kunder, der er fysiske personer, indsamles og behandles en række oplysninger om kundens navn, adresse, kontaktoplysninger og CPR-nummer, og der føres referat over konklusioner fra relevante møder.

For tidligere kunder opbevares alle oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med kundeforholdet i den periode, hvor kunden har haft en mandataftale med Sterna, jævnfør gældende dansk lov.

Kommercielle hensyn i relation til indsamling og behandling af personoplysninger

Sterna indsamler og behandler personoplysninger om kommercielle relationer i henhold til interesseafvejningsreglen i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder indsamling og behandlingen af personoplysninger i Sterna, varierer med karakteren af den konkrete eksterne relation, hvilket nærmere er beskrevet nedenfor.

For potentielle kunder opbevares kontaktdata, der sætter Sterna i stand til at komme i kontakt med kundeemnet samt gøre rede for den dialog, der har fundet sted over den tid, hvor Sterna har været i dialog med kundeemnet. Kontaktdata omfatter navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Der føres referat over konklusioner fra relevante møder.

For eksisterende såvel som for potentielle leverandører opbevares kontaktdata, der sætter Sterna i stand til at komme i kontakt med den pågældende leverandør.

Kilder til personoplysninger

De personoplysninger som Sterna indsamler på kunder, leveres i udgangspunktet af kunden selv, som en del af samarbejdet. Sekundært indsamler vi oplysninger fra det centrale virksomhedsregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre.

Brug af cookies

Når du bruger vores hjemmeside, kan der via cookies indsamles oplysninger om fx brugeradfærd, browsertype, enhedskategori, oplysninger om dine foretrukne indstillinger samt IP-adresse.

Behandling til markedsføringsformål sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a (samtykke).

Behandling til øvrige formål, fx statistik over hjemmesidebesøg, optimering af funktionalitet og lignende, sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse for Sterna er at udvikle og vedligeholde en relevant hjemmeside, som fungerer optimalt.

Du kan ændre dine valg i relation til cookieplacering og tilbagekalde eventuelle samtykker via link på vores hjemmeside.

Vi benytter følgende leverandører, som kan modtage dine personoplysninger:

 • WordPress
 • Google Analytics
 • Meta Platforms
 • Zoho CRM
 • Klaviyo
 • Zapier
 

Opbevaring af personoplysninger på kunder

Sterna gemmer oplysninger så længe kundeforholdet består, og så længe det er nødvendigt til det formål, data er blevet registreret og bruges. Vi gemmer derfor oplysninger, så længe vi leverer en finansiel rådgivning til kunden. Hvis kundeforholdet med Sterna er ophørt, gemmer vi normalt kundens personoplysninger i yderligere 5 år. Det sker primært for at efterleve vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven, Lov om Forebyggende Foranstaltninger mod Hvidvask og Finansiering af Terrorisme og Skattekontrolloven.

Opbevaring af personoplysninger på øvrige kommercielle relationer

Sterna gemmer kun personoplysninger på kommercielle relationer så længe, der er et kommerciel formål hermed. Der kan pågå̊ dialog med potentielle kundeemner gennem en årrække, før der etableres et kundeforhold, og derfor opbevarer Sterna i visse tilfælde personoplysninger på potentielle kundeemner gennem flere år.

Tredjeparter og dine personoplysninger

Sterna kan med kunders samtykke videregive personoplysninger til koncerninterne selskaber til brug for administrative formål.

Sterna videregiver kun kundeoplysninger til offentlige myndigheder, hvis dette er pålagt os i henhold til gældende lov.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for EU. Vi sikrer, at kundernes rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler. Dette sker gennem anvendelse af standardiserede databehandleraftaler, som afspejler reglerne i Persondataforordningen.

Dine rettigheder som kunde i relation til personoplysninger

Persondataforordningen giver dig som kunden en række rettigheder, som i hovedtræk kan opsummeres således:

 1. Kunden kan som udgangspunkt få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til.
 2. Kunden kan få at vide, hvor længe vi gemmer oplysningerne, og hvem der modtager oplysninger om kunden, i det omfang vi videregiver personoplysninger.
 3. Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er kunden berettiget til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, som følger af gældende lov eller rettigheder til at behandle data.
 4. Hvis kunden mener, at de oplysninger, vi har registreret om kunden, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan kunden kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. Gældende lovgivning eller Sternas legitime interesser kan dog betyde, at vi bevarer retten til at opbevare kundens data.
 5. Hvis Sterna anvender oplysninger baseret på kundens samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne automatiseres, har kunden ret til at modtage en kopi af de oplysninger, kunden har videregivet, i et elektronisk maskinlæsbart format.
 6. I visse tilfælde har kunden ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af kundens personoplysninger.
 7. Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af sine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.
 8. Endelig kan kunden til enhver tid tilbagekalde et samtykke. Bemærk, at hvis kunden tilbagekalder et samtykke, er Sterna muligvis ikke i stand til at tilbyde finansiel rådgivning. Bemærk, at Sterna potentielt fortsætter med at bruge kundens personoplysninger, f.eks. for at overholde andre aftaler, Sterna har indgået med kunden, eller hvis vi har en lovbestemt pligt.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dataansvarlig er:

Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S
Grønningen 1

DK-1270 København K

Danmark

CVR: 43245147

Registreringsnummer hos Finanstilsynet: 8345

Du har altid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, Sterna behandler om dig. Du har endvidere ret til at anmode om ændring af forkerte oplysninger og sletning af oplysninger, begrænsning af behandlingen og overførsel af oplysninger. Hvis du har spørgsmål om, hvordan Sterna behandler dine oplysninger eller yderligere spørgsmål relateret hertil kan du kontakte Sterna på compliance@sternacap.com.

 

Klage

Enhver klage over Sterna behandling af persondataoplysning kan rettes til Sternas direktion.