Verden i fugleperspektiv #18:
“Home bias” har kostet på aktieperformance i år

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Det er velkendt i finanslitteraturen, at investorer har tendens til at have en ”home bias”, dvs. at de investerer mere i sit eget hjemland (eller geografisk nærhed), end hvad der rationelt giver mening fra et optimeringsperspektiv. I Danmark betyder det, at danske investorer har det med at være overeksponeret til danske aktier og obligationer. Der er mange forklaringer på, hvorfor det er tilfældet, men genkendelighed og informationstilgængelighed spiller i hvert fald en væsentlig rolle.

Udfordringen er, at home bias har en række utilsigtede konsekvenser, herunder at øge volatilitet og risiko i investeringsporteføljen. Det kan jo nogle gange resultere i bedre performance, men fra et aktieperspektiv er 2023 et eksempel på det modsatte. Det danske OMX C25 aktieindeks er i skrivende stund steget med 0,5% år-til-dato, mens det globale aktieindeks MSCI World målt i danske kroner er steget med 12,7% i samme periode (se graf på næste side). Det er immervæk en stor forskel.

Der er absolut intet forkert i at tage en aktiv beslutning om at købe danske aktier. Det skal dog netop være en aktiv beslutning baseret på en grundig analyse om, at der er større potentiale i danske aktier end markedet i øvrigt. Det er i vores optik en fejl at have en strategisk overallokering til danske aktier, dvs. konstant ligge med en større eksponering til danske aktier, end hvad Danmark udgør af det samlede globale aktieindeks. Danmark udgør under 1% af MSCI World.

Ved at have for mange danske aktier udsætter man sig generelt set for to risici, man bør undgå i en balanceret portefølje, og er hovedårsagen til, at vi foretrækker et globalt perspektiv i vores porteføljer.

 

  • Danmarks industrisammensætning er anderledes end resten af verden, da Danmark har specialiseret sig inden for specifikke industrier. Det giver en skæv sektorfordeling. Især får man en klar overvægt af sundhedsaktier relativt til MSCI World indekset. Sundhed fylder ca. 37% i OMX C25 aktieindekset mod godt 13% i MSCI World.

 

  • Danmark er et lille land. Det afspejler sig også i størrelsen på OMX C25 aktieindekset, der, som navnet antyder, består af de 25 største børsnoterede aktier. MSCI World indeholder til sammenligning mere end 1.500 virksomheder. Ved at investere i OMX C25 aktieindekset får man ikke kun en skæv sektorsammensætning, man påtager sig også større virksomhedsspecifikke risici, dvs. risici der ikke er forbundet hverken til den samlede økonomiske udvikling eller en specifik sektor, men derimod risici knyttet til den enkelte virksomhed. Det kan jo gå to veje, som forskellen i afkastudviklingen i år mellem Novo Nordisk og Ørsted tydeligt viser.

 

OMX C25 har klaret sig væsentligt dårligere end globale aktier i år

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.