Verden i fugleperspektiv #17:
Højere risikopræmier i rentemarkedet skyldes også ustabilitet

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Et af de store markedstemaer det seneste stykke tid har været de stigende lange renter. Der er mange forklaringer på, hvorfor de lange renter er steget:

  • De korte renter er steget pga. de pengepolitiske renteforhøjelser, og fordi investorerne ikke længere forventer rentenedsættelser i samme omfang som tidligere (”higher for longer”).
  • Inflationsforventningerne ligger på et højere niveau end tidligere.
  • Centralbankerne er gået fra at være købere af statsobligationer til at reducere beholdningen.
  • Større udbud af amerikanske statsobligationer pga. et stort strukturelt underskud og stigende gæld.
  • Bank of Japan er langsomt ved at forlade den meget lempelige pengepolitik, og der er nu spekulationer om, at man vil hæve renteloftet yderligere.

 

Der er dog en forklaring, jeg gerne vil dvæle lidt ved. Der er nemlig også sket en stigning i den såkaldte ”term premium”. På dansk vil man nok blot kalde det for en risikopræmie. Begrebet dækker i denne forbindelse over den kompensation, investorerne kræver for at påtage sig den fundamentale risiko, der er forbundet ved at investere i en statsobligation med lang løbetid. Hvad præmien rent faktisk ligger på, kan man ikke sige med sikkerhed, da den ikke direkte kan observeres, men man kan på forskellig vis forsøge at estimere den. Ifølge estimationen fra New York Fed er risikopræmien i år steget fra ca. -1,0% til 0,4%, dvs. stigningen i risikopræmien alene forklarer 1,4%-point af stigningen i den 10-årige statsobligationsrente i samme periode.

Stigning i risikopræmien

Der er mange faktorer, der er med til at forklare, hvorfor risikopræmien er steget. Der er f.eks. en tendens til, at den stiger i løbet af recessioner, a la hvad man ser med risikopræmier på andre aktivklasser. Det skyldes bl.a., at recessioner øger de økonomiske risici.

Der er dog også strukturelle forhold i økonomien, der spiller en rolle, også i forhold til usikkerheden om det fremtidige økonomiske miljø. Hvis forudsigeligheden er lav, vil investorerne nemlig også kræve en større kompensation for at påtage sig en langsigtet risiko.

Historisk så vi, at risikopræmien var høj og stigende gennem 70’erne og indtil starten af 80’erne. Det var en periode, hvor det makroøkonomiske miljø blev meget ustabilt med høj inflation og store udsving i den økonomiske vækst. Jeg har forsøgt at illustrere den ustabilitet i grafen nedenfor ved at tage rullende 7 års standardafvigelser for amerikansk BNP-vækst og amerikansk inflation (røde og blå linjer). Hvis tallene er højt, betyder det basalt set, at der er store udsving i vækst- og inflationstallene.

Da man fik styr på den høje inflation, fik man også skabt et mere stabilt makroøkonomisk miljø, hvilket betød, at der var et strukturelt fald i risikopræmien igennem 90’erne og 00’erne.

Nu ser vi så, at risikopræmien stiger igen. Det sker igen i en periode, hvor den makroøkonomiske ustabilitet er højere, end hvad vi har været vant til længe, ikke mindst fordi inflationen steg til niveauer, vi ikke havde set i flere årtier. Frygten er, at vi igen kommer ind i et miljø, hvor udsvingene i den økonomiske aktivitet og inflationen fortsætter med at være højere end normalt. I så fald skal risikopræmien og dermed renterne endnu højere op.

Heldigvis er centralbankerne kommet langt med inflationsbekæmpelsen, og der er i øjeblikket ikke noget, der tyder på, at inflationsforventningerne ligger på et uholdbart højt niveau. Det er også med til at forklare, hvorfor stigningen nok ikke har været større end som så. Det er dog endnu en god illustration af, hvorfor det er vigtigt med et stabilt og forudsigeligt makroøkonomisk miljø.

Risikopræmien er steget, nok bl.a. pga. et mere ustabilt makroøkonomisk miljø

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. 

En reaktion

Lukket for kommentarer.