Onsdagsgrafen: Truflation viser uændret inflation på omkring 3%

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Ét af de store problemer for makrobaserede investorer er, at det tager tid at indsamle, bearbejde og offentliggøre data. Der er altså en forsinkelse fra, at der sker noget i realøkonomien, til det dukker op i data. Det er et problem, især når der sker store ændringer i økonomien, fordi man i en periode kan famle lidt i blinde, uanset hvor ledende indikatorer, man ellers prøver at analysere på. Starten af coronakrisen er et godt eksempel på en sådan situation. Psykologiske faktorer kan nemlig lynhurtigt få den økonomiske udvikling til at ændre sig, uden man endnu kan se det i de indikatorer, man plejer at se på. Investorer vil typiske gerne justere deres porteføljer på baggrund af ændringer i den økonomiske situation, og derfor er hurtige og pålidelige indikatorer enormt vigtige.

Der er heldigvis en rivende ”teknologisk” udvikling i gang, hvad angår økonomiske nøgletal. Hvor man tidligere gik fra kvartals- til månedstal, er der nu en bevægelse fra månedstal til ugentlige eller daglige indikatorer. Fordelen med de nye indikatorer er, at man løbende får et hurtigere indblik i, hvordan økonomien rent faktisk udvikler sig. Ulempen er, at de nye indikatorer er nye, og derfor er det usikkert, hvor pålidelige de reelt set er, både ift. datakvalitet og mængden af støj.

Inflation har fyldt meget i den økonomiske diskussion, ikke bare på samfundsplan, men også blandt investorer. Det nuværende markedstema er, at inflationspresset er kraftigt aftagende, hvilket har været medvirkende til, at risikofyldte aktiver har haft nogle gode uger, og at statsobligationsrenterne er faldet.

Er faldet i inflationen så fortsat? Det bliver vi først klogere på i takt med, at de månedlige tal offentliggøres. Derfor ville det være positivt med en indikator, der opdateres hyppigere.

Truflation er måske et bud på en sådan indikator. Truflation blev offentliggjort for første gang i december 2021 og samler dagligt mere end 10 millioner priser, der aggregeres til en samlet inflationsrate, meget lig hvad de officielle statistikbureauer gør.

Ifølge de seneste observationer fra Truflation er inflationen i øjeblikket uændret på omkring 3%. Hvis det er rigtigt, kan der måske også være en grænse for, hvor længe det nuværende markedstema kan fortsætte. Det er interessant, ikke mindst nu hvor markedet er begyndt at indprise mange rentenedsættelser i løbet af 2024. Hvis der bliver sat en stopper for det narrativ, kan det også ramme afkastet på risikofyldte aktiver.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.