Onsdagsgrafen: Stadig stramme kreditvilkår

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Sidste uge illustrerede jeg, at kreditvilkår antyder, at kreditspænd er for snævre, dvs. at man som investor ikke bliver kompenseret nok for at investere i virksomhedsobligationer i øjeblikket.

Mandag aften offentliggjorde Federal Reserve nye tal for udviklingen i bankernes kreditvilkår (de kvartalsvise SLOOS-tal). De er meget interessante, fordi der er en forsinkelse fra, at bankerne strammer deres kreditvilkår, til det rammer udlånsaktiviteten og dermed den økonomiske aktivitet. Det plejer gerne at tage et års tid baseret på historiske korrelationer.

Man kan tolke de nye tal på forskellig vis. Den positive tolkning er, at selvom kreditvilkårene stadig strammes, så sker det ikke i samme grad som tidligere. Det kan man tolke som en ”bund” i den forstand, at det normalt vil indikere en bund i væksten i erhvervsudlånene. Den negative tolkning er, at tallene stadig indikerer en negativ udlånsvækst, hvilket normalt er associeret med en negativ økonomisk udvikling.

Pengepolitik virker med en vis forsinkelse, bl.a. fordi kreditudviklingen først rammes med en forsinkelse. Når vi nu nok er ved vejs ende med de pengepolitiske stramninger i form af renteforhøjelser, er det ikke overraskende, at kreditvilkårene ikke strammes markant herfra på nuværende tidspunkt. Det er nok det, som tallet er et udtryk for. Det ændrer bare ikke ved, at det er blevet markant sværere at få kredit, hvilket stadig er bekymrende fra et konjunkturperspektiv. Det er én af forklaringerne på, hvorfor man skal være lidt forsigtigere med sin risikotilgang end normalt.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.