Onsdagsgrafen:
"Insurance cuts" er typisk positive for risikoaktiver

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Risikofyldte aktiver så som aktier har haft et par stærke måneder, bl.a. drevet af forventningerne til, at de vestlige centralbanker i løbet af 2024 kan lempe pengepolitikken betydeligt pga. et normaliseret inflationspres, uden økonomien befinder sig i en recession. Den amerikanske centralbank gjorde ikke meget for at nedtone forventningerne på deres møde for et par uger siden.

I 1995, 1998 og 2019 lykkedes det den amerikanske centralbank at lempe pengepolitikken en smule (75bp) uden for en recession (“insurance cuts”). Alle tre gange var det associeret med et positivt aktieafkast målt ved det amerikanske S&P 500 aktieindeks. Omvendt faldt aktier betragteligt i 1990, 2001 og 2007, da den amerikanske centralbank lempede pengepolitikken i kølvandet på en økonomisk afmatning (“recession cuts”).

Et af de store temaer for 2024 bliver derfor, om de vestlige centralbanker med den amerikanske centralbank i spidsen kan leve op til de høje forventninger til en stribe af “insurance cuts”. I skrivende stund indpriser investorerne samlet set godt 150bp rentenedsættelser i USA fra nu og indtil ultimo 2024, dvs. dobbelt så mange som i 1995, 1998 og 2019. Det er i nyere tid aldrig sket uden for en recession.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.