Onsdagsgrafen:
Højere renter drevet af stærkere vækst... Indtil i går

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en dansk formueforvalter målrettet velhavende danskere, familier og private fonde. For os skal professionel formueforvaltning være fair, personlig og gennemskuelig. Vi forvalter din likvide formue ud fra en global og velbalanceret investeringsstrategi. Vi værner om vores frihed og uafhængighed, så vi er i stand til at foretage de investeringer, der gavner dig bedst. 

Hvis du vil høre mere om vores virksomhed og ydelser, så kontakt os gerne på contact@sternacap.com

Verden er nuanceret, og man kan aldrig opsummere hele udviklingen i graf med blot to variable. Jeg synes alligevel, at nedenstående graf kan hjælpe os lidt på vej med at forstå markedsudviklingen i år.

Risikofyldte aktiver så som aktier havde en god afslutning på 2023, ikke mindst drevet af forventningerne til pengepolitiske lempelser i form af rentenedsættelser. Markedsrenter faldt og aktier steg.

Aktier er fortsat op her i starten af 2024, selvom markedsrenter er steget pænt. 2-årige amerikanske statsrenter er steget med 0,5%-point siden bunden. Udover AI/tech-temaet er fortsat med at køre skyldes det også, at økonomien ser bedre ud her i starten af 2024. De økonomiske overraskelser er positive og stigende, dvs. makronøgletallene er bedre end ventet, og det betyder mindre behov for rentenedsættelser, uden det øger vækstbekymringerne af den grund. Stigende renter pga. en stærkere økonomi er ikke dårligt for aktier.

Det er dog ikke alle rentestigninger, der er lige gode. Gårsdagens inflationstal fra USA var højere end ventet, hvilket betød højere renter og samtidigt et større aktiefald. Om højere renter er godt eller skidt afhænger altså også af, hvad der forklarer dem.

Recessionsrisikoen er aftaget, men inflationsrisikoen synes stigende. I hvert fald peger visse ledende inflationsindikatorer den forkerte vej. Hvis narrativet om et normaliseret inflationspres bliver udfordret, vil det tynge aktiemarkedet.

Vores udgangspunkt er fortsat, at man skal have en balanceret tilgang til risiko i det nuværende miljø, hvor den bløde landing fortsætter, og inflationspresset trods alt er mere acceptabelt, end det har været længe, trods gårsdagens tal. Vores fokus i år har dog rykket sig en smule, og vi holder derfor mere øje med risikoen for højere inflation, end vi gjorde for nogle måneder siden.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.