Onsdagsgrafen: Fortsat stærkt arbejdsmarked i USA

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg i Sterna Capital Partners

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

I dag fik vi nye tal for antallet af dagpengeansøgere i USA. Tallene viste, at 198.000 nye personer ansøgte om ledighedsunderstøttelse. Det er i en historisk kontekst et meget lavt tal, så der er altså ikke noget her og nu, der tyder på, at der er en nedtur på det amerikanske arbejdsmarked. Det er der også andre nøgletal for det amerikanske arbejdsmarked, der viser. Det er en god nyhed.

Desværre er arbejdsmarkedstal den ”dårligste bedste” konjunkturindikator. Der er ingen fast definition på, hvornår der er en økonomisk krise eller ej, men en god indikator er selvfølgelig, om flere og flere mister deres arbejde. Udfordringen er bare, at arbejdsmarkedet også vender sent i konjunkturcyklussen, da virksomhederne typisk ser tiden an, inden man vælger at afskedige medarbejdere. Man bliver derfor nødt til at se på flere indikatorer for at få et helhedsindtryk af den aktuelle økonomiske situation.

Det går godt på det amerikanske arbejdsmarked og i amerikansk økonomi i det hele taget, men bare fordi det går godt nu, behøver det ikke fortsætte med at gå godt. Der er stadig udfordringer og renteforhøjelserne er ikke slået fuldt igennem på økonomien. Derfor mener vi også, at man skal passe på med at have for meget porteføljerisiko i sin investeringsportefølje, ikke mindst efter et samlet set okay år for risikofyldte aktiver.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.