“Jerome Powell giver grønt lys til aktiein­ve­storer”

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg.

Oprindeligt bragt i Børsen 15. december 2023: 

https://borsen.dk/nyheder/opinion/jerome-powell-giver-gront-lys-til-aktieinvestorer

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Selvom den amerikanske centralbank jo reelt set ikke foretog sig noget og lod den pengepolitiske rentemålsætning forblive uændret, da de annoncerede deres seneste beslutning onsdag aften dansk tid, så var der alligevel tale om et markant skift i amerikansk pengepolitik. Hvor det tidligere handlede om, hvor meget man skulle stramme pengepolitikken, så har retorikken ændret sig, og spørgsmålet er nu snarere, hvor meget man skal lempe til næste år.

Så sent som fredag den 1. december var centralbankdirektør Jerome Powell godt nok ude at sige, at det var “for tidligt” at begynde og tale om rentenedsættelser, men piben har på meget kort tid fået en helt anden lyd. På mødet signalerede Federal Reserve, at det mest sandsynlige scenarie er, at man kan nedsætte den pengepolitiske rentemålsætning med 0,75 procentpoint i løbet af 2024. Nogle komitémedlemmer signalerer endda, at der kan blive behov for mere.

Risikofyldte aktiver så som aktier og erhvervskreditobligationer klarede sig vældigt godt i november, og den positive udvikling er fortsat ind i december. Det skyldes, at investorernes inflationsfrygt er aftaget i takt med lavere inflationstal, og at de som konsekvens forventer, at centralbankerne ikke længere behøver at træde lige så hårdt på bremsen for at få inflationen bragt det sidste stykke ned til 2 pct. Samtidigt lader det til, at investorerne ikke er lige så bekymrede for en snarlig recession, hvilket også har løftet markedsstemningen. Investorerne anpriser altså tilsyneladende et positivt scenarie med en mere “normal” samfundsøkonomi.

Powell og co. forpassede muligheden for at argumentere mod den positive markedsstemning og investorernes forventninger til flere rentenedsættelser til næste år. Dermed fik investorerne så at sige grønt lys til at fortsætte med at sende aktier i vejret. Det amerikanske S&P 500-aktieindeks er ikke langt fra at ramme et nyt rekordhøjt niveau.

Det er svært at forestille sig, at den amerikanske centralbank vil foretage endnu en U-vending de næste par måneder, og derfor bliver det næppe dem, der stopper kursfesten. Et stærkt signal om lempeligere pengepolitik er da historisk set også associeret med positive afkast på risikofyldte aktiver, så den positive stemning kan godt fortsætte, selvom det er gået stærkt de seneste seks-otte uger.

Spørgsmålet er dog stadig, om det til syvende og sidst virkelig kan lykkes centralbankerne at orkestrere den bløde landing, samtidigt med inflationspresset kan normalisere sig eller i hvert fald komme tættere på de ønskede 2 pct. Der er f.eks. nogle indikatorer, der signalerer, at inflationspresset i USA måske er ved at accelerere igen. Recessionsrisikoen er heller ikke helt forsvundet, da de hidtidige pengepolitiske stramninger virker med en vis forsinkelse. Ligeledes har den amerikanske centralbank siden 1990 aldrig lempet med mere end 0,75 procentpoint uden for en recession, så spørgsmålet er, om man kan leve op til de høje forventninger til næste år.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.