Derfor betyder nedjuste­ringen af USA’s kredit­vær­dighed ikke det store

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg.

Oprindeligt bragt i Børsen 9. august 2023:
https://borsen.dk/nyheder/opinion/nedjustering-af-amerikansk-kreditvaerdighed-skaber-ikke-panik

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Det tiltrak noget opmærksomhed, da kreditvurderingsinstituttet Fitch valgte at nedjustere USA’s kreditværdighed fra AAA til AA+.

Fitch kom med en række forklaringer. For det første er den offentlige gæld høj, og der er store strukturelle underskud på de offentlige finanser. Det er ikke blevet bedre af, at renteniveauet nu er væsentligt højere end for blot et par år siden, hvilket gør det dyrere for amerikanerne at udstede ny gæld. For det andet er der en væsentlig kritik af den demokratiske proces.

Det gælder både de gentagne politiske slagsmål om gældsloftet, en yderst kompliceret budgetproces og en mangel på et fornuftigt budgetstyringsværktøj til at tøjle politikerne på den mellemlange bane. På mange måder er nedjusteringen helt rimelig, og hvis det var ethvert andet land end USA, ville den være kommet langt tidligere. Det hører også med til historien, at S&P nedjusterede USA’s kreditværdighed allerede tilbage i 2011. Nedjusteringen ændrer dog ikke, at dollaren og amerikanske statsobligationer nyder særstatus blandt investorerne.

USA er verdens største og vigtigste økonomi, hvilket er med til at forklare, hvorfor dollaren er den globale reservevaluta, og der derfor er en underliggende efterspørgsel efter dollar. Det er svært at se, hvad der skulle erstatte dollaren.

Kina er ikke et reelt alternativ trods sin store størrelse, bl.a. pga. kapitalkontrol og en statsstyret økonomi. Euroområdet er ikke homogent nok og har bestemt også egne udfordringer på tværs af regionen. I Japan opkøber den japanske centralbank stort set alle statsobligationer i det tiårige segment. Storbritannien er for lille en økonomi til at være interessant, og brexit hjælper bestemt heller ikke. I mange af de regioner er gældssituationen i øvrigt heller ikke nødvendigvis bedre.

Selvom USA måske ikke længere har den højeste kreditværdighed hos to ud af tre ledende institutter, er den trods alt den næsthøjeste. Det kan investorerne fint leve med, og derfor skal markedet nok absorbere den større offentlige gæld. Fra et økonomisk perspektiv er risikoen for en statsbankerot minimal, da amerikanerne altid kan trykke de nødvendige dollar for at undgå den.

Det er bestemt ikke uden økonomiske konsekvenser eller ønskværdigt at føre økonomisk politik på den måde, men det ville stadig være en politisk beslutning, hvis man vælger at gå statsbankerot. Samtidigt er amerikansk økonomi stadig god til at komme på fode igen efter kriser, ligesom man på mange fronter stadig er førende i den teknologiske udvikling, hvilket understøtter produktivitetsvæksten.

Det er altså stadig sådan, at når det trækker op til finansielt stormvejr, søger investorerne ly i dollaren og amerikanske statsobligationer. Nedjusteringen får derfor ikke en større økonomisk eller finansiel betydning. Når det er sagt, ville det bestemt være formålstjenstligt, hvis den økonomiske politik i USA blev ført efter de fornuftige principper, som vi kender herhjemmefra.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.