Den økonomiske brumbasse – opsvinget der fortsætter, selvom det ikke burde

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg.

Oprindeligt bragt i Børsen 17. maj 2023

https://borsen.dk/nyheder/opinion/opsvinget-der-fortsaetter-selvom-det-ikke-burde


Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

Selvom alt ikke er fryd og gammen i verdensøkonomien, er der stadig opsving i både USA og i Europa. Det er imponerende givet udfordringerne med høj inflation, høje energipriser, høje renter og høj geopolitisk usikkerhed. Om noget tyder økonomiske nøgletal på, at væksten i den vigtige servicesektor accelererede hen over foråret.

Der er dele af økonomien, der har store udfordringer, så som industrien, men den forventede recession med stigende ledighed er indtil videre udeblevet. På mange måder minder den økonomiske udvikling lidt om myten om brumbassen: Opsvinget fortsætter, selvom det ikke burde. Og heldigvis for det kan man sige.

Selvom det økonomiske opsving fortsætter, og inflationen stadig er langt højere end 2 pct., så indikerer centralbankerne, at de nærmer sig afslutningen på renteforhøjelser. Det behøver dog ikke være en fejl, for det tager et til to år, før ændringer i pengepolitikken slår fuldt igennem på økonomien.

Centralbankerne har indhentet det forsømte, efter de kom for sent i gang, men nu bliver de i højere grad nødt til at reagere på forventninger til fremtiden. Udover der stadig er udfordringer i verdensøkonomien, der kan sætte en stopper for opsvinget, senest med uroen i banksektoren, er der også tegn på, at inflationspresset er aftagende, selvom vi ikke kan se det i de faktiske inflationstal endnu. Andelen af amerikanske virksomheder, der forventer at sætte deres salgspriser op de kommende måneder, er styrtdykket og ligger nu på et mere normalt niveau.

Det er et tegn på en fremtidig inflationsudvikling, der er mere forenelig med inflationsmålsætningen på 2 pct. Vi er så småt begyndt at se tilsvarende tegn i europæiske nøgletal, men Europa halter typisk op til seks måneder efter udviklingen i USA. Hvis centralbankerne bare fortsætter med at stramme pengepolitikken uden at skele til ledende indikatorer, risikerer de at stramme så meget, at de udløser en større krise, og at inflationen over tid faktisk falder under 2 pct. Det er heller ikke er ønskværdigt.

Det er altså blevet en sværere balancegang for centralbankerne, hvilket også forklarer, hvorfor vejledningen til investorerne (“forward guidance”) ikke længere er så stærk eller præcis. Man kan altid fortsætte med at stramme pengepolitikken igen på et senere tidspunkt, hvis det viser sig, at de ledende indikatorer sendte et falskt signal om lavere inflationspres.

Fra et markedsperspektiv er der nogle interessante betragtninger. For det første kan aktier godt levere positivt afkast i en periode trods højere renter, så længe opsvinget fortsætter. Selvom recessionsrisikoen ikke er forsvundet, er det heller ikke sikkert, det giver mening at reducere sin aktierisiko for meget på den helt korte bane.

For det andet har vi nok set toppen i markedsrenterne, fordi centralbankerne er tæt på at afslutte de pengepolitiske stramninger. Under bankkrisen lærte vi, at statsobligationer stadig indeholder et vigtigt forsikringselement, men at man modsat tidligere nu får en løbende kuponbetaling undervejs.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.