"2024 bliver også et makroår"

Skrevet af Mikael Olai Milhøj, chefstrateg.

Oprindeligt bragt i Børsen 11. januar 2024: 

 

Sterna Capital Partners er en transparent, værdiskabende og fortrolig investeringspartner for private formuer og fonde. Vi kan levere et solidt afkast baseret på en omkostningsbevidst og global portefølje med respekt for individuelle præferencer og investeringsformål, samtidigt med vi kan tilbyde simple og transparente prismodeller. Vi vil indgå langsigtede partnerskaber med vores kunder og sikre trygge rammer og overskuelighed. Vi vil have frihed til at vælge de bedste produkter til kunden, og hos os er der ingen sammenhæng mellem produktvalg og indtjening.

2023 var et godt investeringsår for en balanceret investor, da der var positive afkast at hente både på aktier, kreditobligationer og obligationer.

Det positive afkast kom på trods af, at der var tale om et volatilt år i den forstand, at det dominerende markedstema ændrede sig flere gange. Kina startede 2023 som lyn og torden pga. forventningerne om en stærk økonomisk genopretning efter coronakrisen, men det ebbede hurtigt ud.

Bankuroen i marts skabte mange overskrifter, men set i bakspejlet var myndighederne gode til at holde hånden under det finansielle system. Kunstig intelligens og ny medicin til overvægtige var megatrends, der også skabte store afkast for specifikke virksomheder og sektorer.

Til syvende og sidst var det dog den makroøkonomiske udvikling, der havde størst betydning for udviklingen på tværs af aktivklasser. Det var den høje inflation og recessionsfrygten, der medførte store tab på både aktier og statsobligationer i 2022.

Det var omvendt også det kraftigt aftagende inflationspres, den udeblevne recession og forventninger til en stribe af rentenedsættelser i 2024, der var med til at drive renterne ned og aktivpriserne op igen i november og december.

Jeg forventer, at den makroøkonomiske udvikling også vil dominere investeringsåret 2024. Jeg vil heller ikke blive overrasket, hvis det dominerende markedstema kan skifte ad flere omgange, ligesom vi så i 2023, hvor der ikke var langt fra “høje renter i lang tid” til indprisning af en række rentenedsættelser.

Det helt store spørgsmål for investeringsåret 2024 bliver, om virkeligheden kan leve op til de høje forventninger, som investorerne har til den økonomiske udvikling. Er inflationspresset virkelig ved at normalisere sig, når mindre virksomheder i USA i højere grad melder om stigende salgspriser og lønvækst?

Kan den amerikanske centralbank og ECB virkelig sætte renten ned fire-seks gange i løbet af i år, når de historisk set ikke har lempet pengepolitikken så meget uden for en recession? Og kan økonomien holde sig oven vande, når det højere renteniveau ikke er slået fuldt igennem endnu?

Da forventningerne er høje, skal der altså ikke nødvendigvis meget til at skuffe investorerne i løbet af året. Det har begyndelsen på 2024 også været en lille påmindelse om. I en robust og veldiversificeret investeringsportefølje bør man altså ikke kun have risikoaktiver, men også aktiver, der kan give beskyttelse, hvis udviklingen pludseligt går den anden vej.

Her kan statsobligationer med høj varighed spille en rolle. Udfordringen i disse år er, at den sædvanlige korrelation mellem aktier og statsobligationer har ændret sig, så statsobligationer ikke i samme omfang har ydet beskyttelse ved aktiefald, snarere tværtimod.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at investorerne ikke vil søge i sikkerhed i statsobligationer, hvis der kommer større markedsuro på et tidspunkt. Vi så det kortvarigt under bankuroen i marts 2023.

Overstående er udelukkende til orientering, og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter. Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner på baggrund af oplysningerne i dette skriv.

Vi gør opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.